Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Οι πολιτικές της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

  • μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
  • μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα
  • μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ

Με την οριστικοποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου των Διαρθρωτικών Ταμείων και την έγκριση του νέο Εταιρικού Συμφώνου για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027), ξεκίνησε η επόμενη φάση του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που περιλαμβάνει την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρχει ευρεία και αναλυτική ενημέρωση όλων των  ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η ΕΥΔ προχώρησε στη δημιουργία ειδικού κόμβου ενημέρωσης, που αποτελεί το βασικό μέσο οικοδόμησης μιας ουσιαστικής σχέσης των εμπλεκομένων και το κέντρο σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 ώστε να ενημερώνονται και να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις και οι πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη χάραξη της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας.